Mo Shuil Ad Dheidh!


Ochòin! Mo chailin, 's mo shùil a'd dhéigh;
A chailin, mo chailin, 's mo shùil a'd dhéigh;
A Lili, mo Lili, 's mo shùil a'd dhéigh;
Cha léir dhomh am bealach le sileadh nan deur.

Gu'n d' éirich mi mochthrath maduinn an dé,
'S gu'n ghearr mi'n ear-thalmhainn do bhrìgh mo sgéil;
An dùil gu'm faicinn-sa rùn mo chléibh;
Ochòin! Gu'm facas, 's a cùlaobh rium féin.

Ochòin! Mo chailin, 's mo shùil a'd dhéigh;
A chailin, mo chailin, 's mo shùil a'd dhéigh;
A Lili, mo Lili, 's mo shùil a'd dhéigh;
Cha léir dhomh am bealach le sileadh nan deur.

Na'm bitheadh siod agam, mo lùgh 's mo leum,
Mi'm shuidhe aig bealach 's mo chù air éill,
Gu'n deanainn-sa cogadh gu làidir treun
Mu'n leiginn mo leannan le fear tha do'n ghréin.

Ochòin! Mo chailin, 's mo shùil a'd dhéigh;
A chailin, mo chailin, 's mo shùil a'd dhéigh;
A Lili, mo Lili, 's mo shùil a'd dhéigh;
Cha léir dhomh am bealach le sileadh nan deur.

'S ann ormsa 'tha 'm mulad 's am fiabhrus mòr,
O'n chualas gun deach' thu le Brian òg;
Mo chomunn cha dean mi ri mnaoi 'san fheòil,
O'n rinn thu mo thréigsinn 's mi fhéin a bhi beò.

Ochòin! Mo chailin, 's mo shùil a'd dhéigh;
A chailin, mo chailin, 's mo shùil a'd dhéigh;
A Lili, mo Lili, 's mo shùil a'd dhéigh;
Cha léir dhomh am bealach le sileadh nan deur.

O! Chan eil uiseag 's na speuraibh àrd,
No ian anns an doire d'am b'eòl mo ghràdh
Nach eil nis ri tuireadh a dh' oidhche 's a là.
O'n chualas gu'n ghlacadh mo chailin air làmh.

Ochòin! Mo chailin, 's mo shùil a'd dhéigh;
A chailin, mo chailin, 's mo shùil a'd dhéigh;
A Lili, mo Lili, 's mo shùil a'd dhéigh;
Cha léir dhomh am bealach le sileadh nan deur.

Of Thee I Dream


Horo, my cailin, of thee I dream
My cailin, dear cailin, of thee I dream
My own, my cailin, throughout the years
Dark is my pathway, bedimmed with tears.

I rose up early, ere dawn of day
And cut me the yarrow mid new-mown hay
To see by its magic my true-love dear
Alas I saw her, she turned from me.

Horo, my cailin, of thee I dream
My cailin, dear cailin, of thee I dream
My own, my cailin, throughout the years
Dark is my pathway, bedimmed with tears.

O had I like others the strength of youth
My hound to follow, my path were smooth
Oh stark and grim is the fight I'd make
Ere I'd let man living my true-love take.

Horo, my cailin, of thee I dream
My cailin, dear cailin, of thee I dream
My own, my cailin, throughout the years
Dark is my pathway, bedimmed with tears.

No lark is there in the meadows nigh
Nor bird in the forest that hears my sigh
But mourns now with me, both night and day
Since I and my true-love are parted, for aye.         

Horo, my cailin, of thee I dream
My cailin, dear cailin, of thee I dream
My own, my cailin, throughout the years
Dark is my pathway, bedimmed with tears.


Midi sequenced by Barry Taylor

TOP OF PAGE

BACK

MAIN PAGE